اوراسیای کبیر مهد تمدن و قدرت

وبی خواهد بود تا آنچه را آموخته و می دانم ، یا یادداشت برداری کرده ام را برای دیگران شرح دهم .

بحر رَمل
بحر رجز ، اوزان عروضی
بحر متقارب
بحور شعر
اوزان مشهور فارسی
تقسیم بندی ارکان شعر فارسی